قیمت کف بازار

زیر دری طرح پا

این محصول برای باز نگهداشتن و جلوگیری از بسته شدن درب اتاق کارایی دارد. به عنوان مثال زمانی که پنجره باز است و باد شدیدی می وزد احتمال محکم بسته شدن درب اتاق زیاد است یا مواقعی که در پشت درب اتاق از آویز لباس استفاده می کنید این امکان را به شما میدهد که درب اتاق به صورت کامل باز بوده و نیمه باز نماند.

3,900 تومان

پشتیبانی آنلاین